பிறப்பின் அடிப்படையில் இழிவை ஒழித்துக்கட்டு… மனுஸ்மிரிதி ஆகமத்தை கொளுத்து தீயிலிட்டு… 

பாருங்கள்… பகிருங்கள்…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here