இது சுதந்தி நாடா? காலனி ஆட்சியா? அம்பானி அதானிகளின் கொள்ளைக்கு முழு சுதந்திரம்! எதிர்ப்பவர்களுக்கு அடக்குமுறை, சிறை!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here